Novosti

Održana javna debata o socijalnom preduzetništvu u Zenici

U organizaciji CDP "Globus", 2. septembra 2021. godine u Zenici je u kvalitetnoj interaktivnoj atmosferi održana javna debata: Socijalno poduzetništvo i mogućnosti zapošljavanja.

Ovom izuzetno važnom događaju prisustvovali su predstavnici udruženja i socijalnih preduzeća, kao i institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Misije OSCE u BiH, te članovi i članice prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva.

Debata je realizovana u okviru projekta: Agenda za socijalno preduzetništvo, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Na osnovu konstruktivne diskusije tokom debate, definisani su sljedeći zaključci:

- U društvu su prisutne dileme u vezi sa konceptom socijalnog preduzetništva, nedovoljna informisanost o mogućnostima koje otvara ovaj oblik djelovanja/poslovanja, te je potrebno održati i šire javne prezentacije o socijalnom preduzetništvu i izgraditi povoljnije javno mnijenje.

- Za razvoj socijalnog preduzetništva neophodan je adekvatan i stimulativan pravni okvir. Tokom debate identifikovana su moguća dva načina za pravno regulisanje socijalnog preduzetništva: donošenje posebnog zakona o socijalnom preduzetništvu i regulisanje ove oblasti kroz postojeće zakone.

- Izrada novih zakonskih rješenja u oblasti socijalnog preduzetništva treba da bude zasnovana na analizi stanja u ovom sektoru, koja bi obuhvatila analizu svih prednosti i nedostataka predloženih rješenja.

- Potrebno je osigurati odgovarajuće olakšice za socijalna preduzeća, naročito u prvim godinama poslovanja.

- Pored finansijske podrške, zakonom bi trebala biti predviđena i stručna podrška prilikom osnivanja i razvoja socijalnog preduzeća, pomoć prilikom izlaska na tržišta i dr.

- Potrebno je unaprijediti provođenje postojećih zakona, npr. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBiH, koji predstavlja dobar okvir za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i dr.

- U okviru javnih politika u oblasti rada i zapošljavanja, razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja i dr. moguće je planirati nove mjere podrške razvoju socijalnog preduzetništva, kako bi se poboljšao razvoj ovog sektora.

- Iako se pojmovi „društveno odgovorno poslovanje“ i socijalno preduzetništvo često poistovjećuju, ne predstavljaju isto. Društveno odgovorno poslovanje podrazumijeva primjenu društvene odgovornosti u klasičnom privatnom sektoru (koji u primarnom fokusu ima ostvarivanje profita), dok se socijalno preduzetništvo odnosi na poslovanje koje za primarni cilj poslovanja ima rješavanje društvenih potreba /problema (primarna društvena misija).

- Potrebno je razmotriti nove mehanizme koji mogu osigurati održivost institucionalnih programa i projekata kojima se podstiče zapošljavanje i samozapošljavanje.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom doprinosu realizaciji debate.

Povezane novosti

Održana prezentacija analize stanja socijalnog poduzetništva sa preporukama za izradu Zakona o socijalnom poduzetništvu FBiH
30 mar
2022

Održana prezentacija analize stanja socijalnog poduzetništva sa preporukama za izradu Zakona o socijalnom poduzetništvu FBiH

U organizaciji Westminster fondacije za demokratiju u BiH 30. marta 2022. godine u Sarajevu je održana konferencija na kojoj je predstavljena Analiza...
Opširnije
CDP
17 feb
2022

CDP "Globus" na Godišnjoj konferenciji Fondacije "Mozaik"

U organizaciji Fondacije "Mozaik", 16. i 17. februara 2022. godine u Sarajevu je održana Godišnja konferencija ove fondacije. CDP "Globus" je sa...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije