Novosti

Održana debata na temu: Socijalno preduzetništvo i mogućnosti zapošljavanja

U organizaciji Centra za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“ 30.09.2020. u Banjoj Luci je održana debata na temu: Socijalno preduzetništvo i mogućnosti zapošljavanja. Učesnici debate bili su predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, Grada Banja Luka, organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća.

Debata je jedna od značajnih aktivnosti u okviru projekta „Agenda za socijalno preduzetništvo“, koji provodi CDP „Globus“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

U uvodnom dijelu debate predstavljen je projekat Agenda za socijalno preduzetništvo i okvir za realizaciju Fonda za socijalno preduzetništvo, nakon čega je uslijedila diskusija.

Tokom debate otvoren je konstruktivan dijalog o potrebama i mogućnostima razvoja socijalnog preduzetništva. Kao ključni izazovi u oblasti socijalnog preduzetništva identifikovani su:

- U društvu prisutne dileme u vezi sa konceptom socijalnog preduzetništva, nedovoljno poznavanje koncepta i nedovoljna informisanost o mogućnostima koje otvara ovaj oblik djelovanja/poslovanja;

- Nedovoljno podataka o stanju u sektoru socijalnog preduzetništva,

- Osobe iz marginalizovanih grupa nisu dovoljno osnažene za provođenje socijalnog preduzetništva,

- Nedovoljna primjena postojećih zakonskih odredbi koje idu u prilog razvoju socijalnih preduzeća,

- Primjeri dobre prakse u oblasti socijalnog preduzetništva nisu dovoljno predstavljeni u medijima.

Među ključnim zaključcima debate, definisani su sljedeći:

- Jačanjem saradnje svih zainteresovanih strana moguće je unaprijediti razvoj socijalnog preduzetništva;

- Potrebno je kontinuirano promovisati značaj i mogućnosti socijalnog preduzetništva, te postojeće sistemske mjere i programe podrške ovom obliku djelovanja /poslovanja;

-  Izrada Zakona o socijalnom preduzetništvu je složen proces koji zahtijeva kvalitetno sagledavanje svih (raspoloživih) činjenica i potreba u ovom sektoru, uvažavanje specifičnosti socijalnog i ekonomskog konteksta, kao osnove za donošenje adekvatne politike podsticaja;

- Značajna podrška socijalnim preduzećima koja zapošljavaju lica sa invaliditetom definisana je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom kojim je propisano da su republički organi uprave, organi lokalne samouprave, organi pravosuđa, javne ustanove i fondovi, te javna preduzeća koja nisu osnovana za zapošljavanje lica sa invaliditetom dužni da 20% (u Republici Srpskoj), odnosno 35% (u Federaciji Bosne i Hercegovine), svojih potreba za proizvodima i proizvodnim uslugama koje proizvode i pružaju privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom zadovolje od ovih privrednih društava, pod uslovima koji vladaju na tržištu, a u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke. Ova odredba se ne poštuje u praksi. Potrebno je unaprijediti mehanizme nadzora nad provođenjem zakona.

- Organizacije civilnog društva se u svom radu susreću sa brojnim poteškoćama, što iziskuje potrebu da se unaprijedi ambijent za djelovanje civilnog sektora, te ojačaju kapaciteti organizacija civilnog društva za razvoj socijalnog preduzetništva;

- Poreske i druge olakšice (naročito u prvim godinama poslovanja) mogle bi značajno podstaći razvoj socijalnih preduzeća.

CDP „Globus“ se želi zahvaliti svim učesnicima debate na konstruktivnom dijalogu i aktivnom učešću u nadi da će se saradnja na ovim pitaniima dalje razvijati.

Povezane novosti

Zakon o društvenom preduzetništvu RS - promašen koncept zahtijeva (pre)ispitivanje kompletnog procesa izrade i usvajanja zakona
20 jan
2022

Zakon o društvenom preduzetništvu RS - promašen koncept zahtijeva (pre)ispitivanje kompletnog procesa izrade i usvajanja zakona

U skladu sa kontinuiranim aktivnostima zalaganja za razvoj socijalnog preduzetništva, obavještavamo javnost da ćemo i u 2022. godini nastaviti aktivno da se...
Opširnije
Od početka 2022. godine, 10 organizacija pristupilo Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva
17 jan
2022

Od početka 2022. godine, 10 organizacija pristupilo Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva

Od počeka 2022. godine, samo u prvih 15-tak dana, Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva pristupilo je 10 organizacija – novih članica iz 9...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije