Novosti

Komentari na Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

Povodom informacije da je Vlada Republike Srpske 20.04.2021. godine utvrdila Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, želimo upoznati javnost sa komentarima prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH „Udruženi možemo više“, koje smo nekoliko puta uputili Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske. Važno je napomenuti da smo tokom prethodnih godina aktivno inicirali konkretne mjere podrške razvoju društvenih preduzeća, ali su takve mjere izostale.

Obzirom da nismo dobili povratne informacije u vezi sa našim prijedlozima i komentarima, nastavljamo za zagovaranjem kvalitetne izrade ovog, za društvo veoma važnog, javnog dokumenta. Socijalna/društvena preduzeća u Republici Srpskoj prisutna su u malom broju, te ukoliko se ne donese kvalitetan zakonski okvir, društvena preduzeća se neće razvijati i njihovo poslovanje može biti dodatno otežano. Ključni aspekt ovog procesa treba da bude na usklađivanju sa postojećim pravnim propisima koji već regulišu određena pitanja razvoja socijalnog preduzetništva. Suštinski posmatrano, Nacrt Zakona na koji smo dali mišljenje (putem CDP “Globus”) 30.10.2020. karakteriše niz nedostataka koji onemogućavaju da ovaj sektor zaživi i razvija se, prije svega, jer ne omogućava jasnu povezanost sa postojećim zakonima niti konkretne oblike podrške koje društvena preduzeća mogu ostvariti.

U prethodnom periodu takođe smo stavili na raspolaganje svoje stručne kapacitete kako bi se izradio kvalitetan zakonski propis, ali su naši prijedlozi za takvu saradnju ignorisani.

U nastavku predstavljamo Mišljenje koje je proslijeđeno Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske dana 30.10.2020. godine.

Мишљење на Нацрт закона о друштвеном предузетништву Републике Српске  

Циљ (члан 2). Сматрамо да циљ Закона треба да буде стварање повољнијег амбијента за развој друштвеног предузетништва у Републици Српској, што бипоред нормативно-правног уређења, обухватило и друге видове подршке развоју друштвеног предузетништва. Закон о друштвеном предузетништву би требао да обухвати шири оквир подршке у односу на тренутни нацрт.

У члану 4. друштвено предузетништво се дефинише као организована привредна дјелатност... Мишљења смо да је ова дефиниција ограничавајућа, имајући у виду да предузетништво, а самим тим и социјално/друштвено предузетништво, нужно не подразумијева само привредну дјелатност. Оно је могуће и примјењиво и у другим друштвеним и економским подручјима, у којима послују/дјелују нпр. удружења грађана, задруге и др. облици социјалног/друштвеног предузетништва.

У члану 5. (под 2) наведено је:  

На сва питања која нису уређена овим законом примјењују се одредбе посебних прописа који се односе на одређену правну форму друштвеног предузећа.

Имајући у виду да постојећи закони који су на снази у Републици Српској регулишу поједина питања у вези са пословањем социјалних/друштвених предузећа, потребно је посветити посебну пажњу усклађености правних прописа у овој области. У односу на овако дефинисан члан 5. потребно је сагледати шта социјална/друштвена предузећа могу добити овим законским рјешењем у односу на постојеће законе? Мишљења смо да би истовремена примјена законских одредби које регулишу конкретну правну форму друштвеног предузећа могла да створи додатне недоумице у примјени постојећих закона у пракси. С обзиром да је у дефиницији друштвеног предузећа дефинисано да, између осталих, друштвена предузећа могу бити и удружења грађана, потребно је прецизније одредити на који начин је то могуће постићи, односно на који начин удружења грађана могу пословати као предузећа? Сматрамо да је дефиницију друштвеног предузећа потребно употпунити са прецизнијим критеријима за одређивање овог појма.

У члану 6, друштвена мисија, под 2) и 3) потребно је прецизније дефинисати дјелатности /области којима се доприноси остваривању друштвених циљева, а на основу проведене анализе стања у области социјалног/друштвеног предузетништва.

У члану 7. под (1) дефинисано је да се закључана имовина друштвеног предузећа преноси у својину јединице локалне самоуправе према сједишту друштвеног предузећа које престаје са радом, осим ако посебним прописима није другачије уређено. Сматрамо да je довођење у везу имовине друштвеног предузећа са јавним сектором у директној супротности са природом активности и принципима социјалног предузетништва.

Према члану 8. који се односи на расподјелу добити, дио добити друштвеног предузећа намијењен за исплату носиоцима власничке структуре друштвеног предузећа не може бити већи од 49нето добити, односно овај проценат може бити мањи или расподјеле добити уопште не може бити, ако је то у складу са посебним прописима или оснивачким актом или статутом друштвеног предузећа. Мишљења смо да дефинисани проценат није у складу са суштином социјалног предузетништва, а то је да у примарном фокусу буде остваривање друштвене, а не личне/приватне користи, што се такође показало на примјерима модела социјалног предузетништва у другим земљама. Исти би, по нама, требао бити већи у правцу остваривања друштвене мисије друштвеног предузећа.

У члану 10. потребно је извршити одговарајућа усклађивања са напријед наведеним препорукама.

Стратешки оквир за друштвено/социјално предузетништво (члан 21је широко дефинисан. Одређени стратешки документи у Републици Српској већ обухватају питања од значаја за развој социјалног/друштвеног предузетништва. Имајући у виду ту чињеницу, сматрамо да је потребно доношење посебног акционог документа којим ће бити дефинисани нови програми и мјере подршке, носиоци, као и улоге и одговорности.

Када је ријеч о повластицамаослобађањима и активној подршци за развој друштвеног предузетништва (члан 22-24), ово питање је од суштинске важности за развој друштвених предузећа. Иако није могуће кроз један закон дефинисати комплетан оквир подршке, сматрамо да је неопходно да се повластице и активна подршка прецизније одреде, односно да се прецизније одреде могући видови подршке и носиоци подршке, као и одговорности. У члану 24. је потребно прецизно дефинисати оснивање Фонда/ова за подстицање друштвеног предузетништва, као и изворе средстава за овај Фонд.

У односу на напријед наведене коментаре, потребно је извршити одговарајућа унапређења, по потреби и у другим дијеловима нацрта закона. С тим у вези, потребно је значајно унапређење нацрта како би исти био у функцији подстицања друштвеног предузетништва.

На основу предметног нацрта, суштински посматрано, није јасно која се конкретна промјена у погледу јачања друштвених предузећа, њиховог развоја и бољег позиционирања на тржишту може достићи?

Молимо Вас за информацију, да ли је урађена анализа стања у области социјалног/друштвеног предузетништва, и уколико јесте, која анализа је била основа за креирање предметног нацрта?

Obzirom da nismo dobili povratnu informaciju u vezi sa komentarima koji su upućeni Ministarstvu, te činjenicu da nismo upoznati sa analizom stanja u oblasti socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj, smatramo značajnim da upoznamo i redovno informišeno širu javnost, te pozivamo druge zainteresovane aktere da se uključe u zagovaranje kvalitetnog zakonskog rješenja. 

Jedan od najvećih izazova, ne samo u BiH, nego u regionu i šire, jeste napraviti kvalitetan zakonski okvir u oblasti socijalnog preduzetništva. Koalicija "Udruženi možemo više" stoji na raspolaganju za saradnju svim zainteresovanim akterima po pitanju inicijativa za adekvatno zakonsko regulisanje socijalnog preduzetništva i njihovog usaglašavanja kako bi buduća zakonska rješenja išla u prilog razvoju ovog sektora.

Povezane novosti

Transformacija Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret
03 maj
2021

Transformacija Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret

Polazeći od činjenice da je sudjelovanje građana osnovni temelj demokratije i polazna osnova za izgradnju inkluzivnog i pravednog društva, u okviru ranije...
Opširnije
Zapošljavanje kroz inkluzivni uzgoj američke borovnice
28 apr
2021

Zapošljavanje kroz inkluzivni uzgoj američke borovnice

Projekat “Zapošljavanje kroz inkluzivni uzgoj američke borovnice“ prvi je projekat u Istočnom Sarajevu koji obuhvata inkluzivni pristup tj. socijalno...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije